Packing Cost

ค่าบริการบรรจุ แพคสินค้า เป็นบริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตสินค้ากับเราเท่านั้นครับ

3บริการ (กรณีไม่มีกล่อง) = ค่าบรรจุ+ติดฉลาก+หุ้มฟิล์มหด

1-3999ชิ้น = 5บาท/ชิ้น

4000-5000ชิ้น = 4บาท/ชิ้น

ุ6000-8000ชิ้น = 3.5บาท/ชิ้น

9000-10000ชิ้น = 3บาท/ชิ้น

11000-20000ชิ้น = 2.8บาท/ชิ้น

21000-50000ชิ้น = 2.5บาท/ชิ้น

51000-100000ชิ้น = 2บาท/ชิ้น

110000 ขึ้นไป = 1.7บาท/ชิ้น

4บริการ = ค่าบรรจุ+ติดฉลาก+หุ้มฟิล์มหด+ใส่กล่อง

1-3999ชิ้น = 6บาท/ชิ้น

4000-5000ชิ้น = 5บาท/ชิ้น

ุ6000-8000ชิ้น = 4.5บาท/ชิ้น

9000-10000ชิ้น = 4บาท/ชิ้น

11000-20000ชิ้น = 3.8บาท/ชิ้น

21000-50000ชิ้น = 3.5บาท/ชิ้น

51000-100000ชิ้น = 2.8บาท/ชิ้น

110000 ขึ้นไป = 2.2บาท/ชิ้น

ค่าแพคสินค้าแบบแยกบริการ

ค่าบรรจุ

1-3999ชิ้น = 3บาท/ชิ้น

4000-5000ชิ้น = 2.5บาท/ชิ้น

ุ6000-8000ชิ้น = 2.2บาท/ชิ้น

9000-10000ชิ้น = 2บาท/ชิ้น

11000-20000ชิ้น = 1.5บาท/ชิ้น

21000-50000ชิ้น = 1.20บาท/ชิ้น

51000-100000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น

110000 ขึ้นไป = 0.8บาท/ชิ้น

ค่าติดฉลาก (1ด้าน)

1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น

4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น

6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น

9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น

11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น

21000-50000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น

51000-100000ชิ้น = 0.7บาท/ชิ้น

110000 ขึ้นไป = 0.5บาท/ชิ้น

ค่าหุ้มฟิมล์หด

1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น

4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น

6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น

9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น

11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น

21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น

51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น

110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น

ค่าพับ-ใส่กล่อง

1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น

4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น

6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น

9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น

11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น

21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น

51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น

110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น

ซีลซอง-ถุงฟอยด์

1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น

4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น

6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น

9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น

11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น

21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น

51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น

110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น

พิมพ์วันที่ผลิต Lot

1-3999ชิ้น = 1บาท/ชิ้น

4000-5000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น

6000-8000ชิ้น = 0.7บาท/ชิ้น

9000-10000ชิ้น = 0.6บาท/ชิ้น

11000-20000ชิ้น = 0.5บาท/ชิ้น

21000-50000ชิ้น = 0.4บาท/ชิ้น

51000-100000ชิ้น = 0.3บาท/ชิ้น

110000 ขึ้นไป = 0.2บาท/ชิ้น

Service