การขอรหัสผู้ว่าจ้างผลิต

การขอรหัสผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง

ส่งเอกสารมาที่

บริษัทเลเจนด์ อ๊อฟ โปรดักส์ จำกัด

แผนกSale 083-0878579 , 083-0871456

29/30-31 ม.1 ถ.เลียบตลอง6วา

แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220

ในการยื่นผู้ว่าจ้างผลิตแบบบริษัท(นิติบุคคล) จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เซ็นต์และประทับตราทุกหน้า)
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ลงนามในบริษัทนั้นๆ เซ็นต์และประทับตรา)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ลงนามในบริษัทนั้นๆ เซ็นต์และประทับตรา)
4. แผนที่บริษัท (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องกรอกสำหรับยื่นผู้ว่าจ้างผลิต

1. จดหมายยื่นขอผู้ว่าจ้างผลิต 1 ใบ
2. ใบมอบอำนาจให้ผู้ยื่นของผู้ว่าจ้างผลิตแทน 1 ใบ พร้อมประทับตราบริษัท
** 2 ใบนี้จะมีตัวอย่างให้ โปรดกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างที่ส่งให้ค่ะ **

รูปแบบการกรอกของนิติบุคคล

 

ในการยื่นผู้ว่าจ้างผลิตแบบบุคคล จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. เอกสารสำเนาบัตรประชาชน (เซนต์สำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน (เซนต์สำเนาถูกต้อง)

 

อกสารที่ต้องกรอกสำหรับยื่นผู้ว่าจ้างผลิต

1. จดหมายยื่นขอผู้ว่าจ้างผลิต 1 ใบ
2. ใบมอบอำนาจให้ผู้ยื่นของผู้ว่าจ้างผลิตแทน 1 ใบ
** 2 ใบนี้จะมีตัวอย่างให้ โปรดกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างที่ส่งให้ค่ะ **

รูปแบบการกรอกของบุคคลธรรมดา

 

ตัวอย่าง รูปแบบการกรอกของบุคคลธรรมดา

ดาวท์โหลดเอกสาร ขอเพิ่มผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง

ดาวท์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ อย.

ตัวอย่าง รูปแบบการกรอกของนิติบุคคล

ดาวท์โหลดเอกสาร ขอเพิ่มผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง

ดาวท์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ อย.

Share